Capitulacions Matrimonials

Donada la complexitat de les realitats personals, econòmiques i laborals de cada cònjuge i de les situacions, de vegades tibants, que es generen en cas de Separació o Divorci, és aconsellable signar unes Capitulacions Matrimonials, on s’estableixi de mutu acord i per endavant, les condicions que s’aplicarien a una hipotètica Separació, Divorci o Ruptura de la Parella. En les Capitulacions Matrimonials es poden establir, des de les pensions compensatòries, com es repartirà la guarda o custòdia dels fills, el repartiment del patrimoni de la parella, fins a qualsevol detall que els cònjuges creguin oportú tenir previst per facilitar un procés que, en cas contrari, pot ser molt traumàtic, costós i llarg per a les dues parts.

El vessant més conegut de les Capitulacions Matrimonials és l’elecció del règim econòmic del matrimoni, ja sigui de Béns de guanys o Separació de Béns, però el que es pot pactar o establir amb les Capitulacions Matrimonials va molt més allà, podent-ne contemplar entre uns altres:

  • Repartiment del patrimoni del Matrimoni en cas de Separació o Divorci.
  • Establiment de la guarda i custòdia dels fills en cas de Divorci.
  • Horaris de visites dels fills.
  • Pensió d’aliments i compensatòries.
  • I tot el que els cònjuges creguin oportú deixar estipulat per endavant, per evitar tensions i negociacions en el moment d’una hipotètica ruptura de la parella.

Les Capitulacions Matrimonials hauria de ser un tràmit obligatori per a totes les parelles, ja que evita moltes tensions en cas que la parella decideixi finalitzar la convivència. El cost de l’atorgament d’unes Capitulacions Matrimonials és mínim si ho comparem amb el cost d’una Separació o Divorci en el qual s’han de negociar les condicions econòmiques i de custòdia dels fills.

Contacti amb nosaltres